หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาขีพและมาตรฐานสากลด้วยระบบ DLIT ระหว่างวันที่ 3,10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร