หน้าหลัก
คำแนะนำการใช้งาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
เนื้อหา
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ผู้จัดทำ
 
 แบบฝึกหัด เรื่อง มาตราตัวสะกด 
 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนคลิกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

๑. มาตราตัวสะกดใดที่ต้องใช้อักษรตรงตามมาตราเท่านั้น
      แม่กง
      แม่กด
      แม่กบ
      แม่กน


๒. มาตราตัวสะกดใดที่ใช้อักษรไม่ตรงตามมาตราได้
      แม่กง
      แม่กน
      แม่เกย
      แม่เกอว


๓. คำในข้อใดออกเสียงตัวสะกดเหมือน คำว่า “ มิตร ”
      สูญ
      เลข
      นาค
      ฤทธิ์


๔. คำในข้อใดตัวสะกดมีรูปพยัญชนะประสมทุกคำ
      สูตร   จักร   เมฆ
      มิตร   โคตร   พลิ้ว
      จิตร      เนตร    สมุทร
      โกรธ   ธนิต     โทรม


๕. คำในข้อใดออกเสียงตัวสะกดของคำหน้าด้วย
      วิตถาร
      รสนิยม
      ทิวทัศน์
     โบราณวัตถุ


๖. ประโยคใดมีคำที่เสียงตัวสะกดไม่ปรากฏรูปพยัญชนะ
      ศิษย์ดีครูย่อมรักเอ็นดู
      แดงจะพาน้องไปไหน
      เหนื่อยนักหยุดพักเดี๋ยว
      ดอกบัวบานตระการน่าชม


๗. คำในข้อใดเสียงตัวสะกดไม่ปรากฏรูปพยัญชนะทุกคำ
      ลม     บ้า      หมู
      ดำ     ไป     ไกล
      วัว     กิน     หญ้า
      เรือ     ขน     ทราย


๘. ข้อใดใช้ตัวสะกดแม่ กด ทั้งหมด
      มิตร      กริช     พิษ
      จิตร      เจริญ    นารถ
      สัตว์      กราฟ    ชาญ
      ปลด      สาคร    กราบ


๙. ข้อใดใช้ตัวสะกดแม่กนทั้งหมด
      วรรค     วัตร     ญาติ
      สำราญ   ปราศ   สราญ
      เจริญ       ผลผลิต   นิมิต
      ผลาญ      กาญจนบุรี     สรรเสริญ


๑๐. ประโยคใดมีคำที่ใช้ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรามากที่สุด
      การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดี
      การดื่มสุราเป็นพิษต่อร่างกาย
      วิ่งทุกวันทำให้ร่างกายแข็งแรง
      วิ่งทุกวันทำให้ร่างกายแข็งแรงคนเราต้องการความสุขในอนาคต


  

คะแนนที่ได้= คะแนน
คำตอบที่ถูกต้อง:

         
   
back
homepage
next
 

นางสุดทัย สิงคารวนิช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร