หน้าหลัก
คำแนะนำการใช้งาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
เนื้อหา
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ผู้จัดทำ
 
ลักษณะฉันทลักษณ์กาพย์ฉบัง ๑๖
 

  คณะ
                    กาพย์ฉบัง ๑๖ หนึ่งบทมี ๓ วรรค

  พยางค์
                     พยางค์หรือคำ วรรคที่ ๑ มี ๖ คำ วรรคที่ ๒ มี ๔ คำ วรรคที่ ๓ มี ๖ คำ
          รวมทั้งหมดมี ๑๖ คำ จึงเรียกว่า กาพย์ฉบัง ๑๖

  สัมผัส
               ๑. คำสุดท้ายของวรรคที่ ๑ สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรค ๒
               ๒. คำสุดท้ายของวรรคที่ ๓ สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่ ๑ ของบทต่อไป
                    ( เรียกว่า สัมผัสระหว่างบท )

  การอ่านกาพย์ฉบัง ๑๖
                    การอ่านกาพย์ฉบัง ๑๖ จะต้องแบ่งจังหวะการอ่านคำในแต่ละวรรคดังนี้
          หนึ่งบทมี ๓ วรรควรรคแรกมี ๖ คำ วรรคที่ ๒ มี ๔ คำ วรรคที่ ๓ มี ๖ คำ
          การอ่านจึงเว้นจังหวะทุกๆ ๒ คำ
   
00 / 00 / 00
  00 / 00
00 / 00 / 00
   
   
กลางไพร / ไก่ขัน / บรรเลง
  ฟังเสียง / เพียงเพลง
ซอเจ้ง / จำเรียง / เวียงวัง
   
   
ที่มา : กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา            
 
       
 
back
homepage
menu
 

นางสุดทัย สิงคารวนิช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร