หน้าหลัก
คำแนะนำการใช้งาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
เนื้อหา
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ผู้จัดทำ

  ผลงานของสุนทรภู่ 

สุนทรภู่ได้แต่งวรรณกรรมไว้มากมายหลายประเภท ได้แก่
     
นิราศ มี ๙ เรื่อง
 
สุภาษิตมี ๓ เรื่อง
๑.นิราศเมืองแกลง   ๑. สวัสดิรักษา
๒.นิราศพระบาท   ๒. เพลงยาวถวายโอวาท
๓.นิราศภูเขาทอง   ๓. สุภาษิตสอนหญิง
๔.นิราศวัดเจ้าฟ้า    
๕.นิราศสุพรรณ  
บทเสภามี ๒ เรื่อง
๖.นิราศอิเหนา   ๑. ขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงาม
๗.นิราศพระประธม   ๒. พระราชพงศาวดาร
๘.รำพันพิลาป    
๙.นิราศเมืองเพชร  
นิทานมี ๕ เรื่อง
    ๑.โคบุตร
บทเห่กล่อมมี ๔ เรื่อง
  ๒. พระอภัยมณี
๑. จับระบำ   ๓. พระไชยสุริยา
๒. กากี   ๔. ลักษณวงศ์
๓. พระอภัยมณี   ๕. สิงหไกรภพ
๔. โคบุตร    
   
บทละคร มี ๑ เรื่อง
    ๑. อภัยนุราช
     
                                                                                                
  
  
    

 

นางสุดทัย สิงคารวนิช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร