หน้าหลัก
คำแนะนำการใช้งาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
เนื้อหา
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ผู้จัดทำ
 
 แบบฝึกหัด เรื่อง ประวัติสุนทรภู่ 
 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนคลิกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

๑. สุนทรภู่ได้รับการศึกษาเบื้องต้นที่ใด
      วัดศรีสุดาราม
      วัดเทพธิดาราม
      วัดอรุณราชวราราม
      วัดพระศรีรัตนศาสดาราม


๒. สุนทรภู่มีบุตรกี่คน
      ๑ คน
      ๒ คน
      ๓ คน
      ๔ คน


๓. ภรรยาคนแรกของสุนทรภู่คือใคร
      จัน
      นิ่ม
      จวง
      นวล


๔. บุตรของสุนทรภู่กับนิ่มคือใคร
      ฉิม
      พัด
      ตาบ
      เติม


๕. นิราศเรื่องแรกที่สุนทรภู่แต่งคือเรื่องใด
      นิราศวัดเจ้าฟ้า
      นิราศพระบาท
      นิราศภูเขาทอง
      นิราศเมืองแกลง


๖. นิราศที่สุนทรภู่แต่งขึ้นมาทั้งหมดกี่เรื่อง
      ๗ เรื่อง
      ๘ เรื่อง
      ๙ เรื่อง
      ๑๐ เรื่อง


๗. ตำแหน่งสูงสุดของสุนทรภู่คือตำแหน่งใด
      ขุนสุนทรโวหาร
      พระสุนทรโวหาร
      ขุนศรีสุนทรโวหาร
      พระศรีสุนทรโวหาร


๘. เมื่อสุนทรภู่เดินทางไปสระบุรี ได้แต่งนิราศเรื่องใด
      นิราศวัดเจ้าฟ้า
      นิราศพระบาท
      นิราศภูเขาทอง
      นิราศเมืองสุพรรณ


๙. สุนทรภู่จำคุกเพราะเหตุใด
      ละทิ้งหน้าที่
      ทุจริตในหน้าที่
      ขัดพระทัยรัชกาลที่ ๓
      ถูกกล่าวหาว่าเสพสุรา


๑๐. สุนทรภู่เดินทางไปเมืองแกลงเพราะเหตุใด
      ไปเยี่ยมบิดา
      ไปเยี่ยมเพื่อน
      ไปเยี่ยมมารดา
      ตามเสด็จเจ้านาย


คะแนนที่ได้ =  คะแนน
คำตอบที่ถูกต้อง:

         
   
back
homepage
next
 

นางสุดทัย สิงคารวนิช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร