หน้าหลัก
คำแนะนำการใช้งาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
เนื้อหา
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ผู้จัดทำ
 
 คำศัพท์สำหรับพระภิกษุที่เราควรรู้จัก 
 
 
คำศัพท์
คำแปล

ฉัน

รับประทาน

ลาสิกขา

สึก

จำวัด

นอน

ทำวัตร

สวดมนต์

ประเคน

ยกของให้พระด้วยมือทั้งสอง

ปลงผม

โกนผม

สรงน้ำ

อาบน้ำ

บรรพชา

บวชเณร

อุปสมบท

บวชพระ

อาพาธ

ป่วย

มรณภาพ

ตาย

อาราธนา

เชิญ

ถวายพระพรลา

ลาพระเจ้าแผ่นดิน

ถวายอดิเรก

สวดมนต์อวยพรพระเจ้าแผ่นดิน

อนุโมทนา

ยินดีด้วย

อาสนะ

ที่นั่ง

จำพรรษา

อยู่ประจำวัด

ไปถาน

ไปส้วม

คลองผ้า,ห่มจีวร

แต่งตัว

ธรรมาสน์

ที่นั่งแสดงธรรม

   
         
   
back
homepage
next
 

นางสุดทัย สิงคารวนิช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร